va.

to crystallize.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես բիւրեղանամ
դու բիւրեղանաս
նա բիւրեղանայ
մեք բիւրեղանամք
դուք բիւրեղանայք
նոքա բիւրեղանան
Imparfait
ես բիւրեղանայի
դու բիւրեղանայիր
նա բիւրեղանայր
մեք բիւրեղանայաք
դուք բիւրեղանայիք
նոքա բիւրեղանային
Aoriste
ես բիւրեղացայ
դու բիւրեղացար
նա բիւրեղացաւ
մեք բիւրեղացաք
դուք բիւրեղացայք
նոքա բիւրեղացան
Subjonctif
Présent
ես բիւրեղանայցեմ
դու բիւրեղանայցես
նա բիւրեղանայցէ
մեք բիւրեղանայցեմք
դուք բիւրեղանայցէք
նոքա բիւրեղանայցեն
Aoriste
ես բիւրեղացայց
դու բիւրեղասցիս
նա բիւրեղասցի
մեք բիւրեղասցուք
դուք բիւրեղասջիք
նոքա բիւրեղասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ բիւրեղանար
դուք մի՛ բիւրեղանայք
Impératif
դու բիւրեղացի՛ր
դուք բիւրեղացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու բիւրեղասջի՛ր
դուք բիւրեղասջի՛ք