va.

to lodge.

ն.

κατοικίζω, ἑνοικίζω, κατασκηνόω habitare facio, colloco Տալ բնակիլ (ըստ ամենայն առման).

Բնակեցուցանել յանդիման դրախտին, կամ ի բարւոք երկիր, ի տան, ի տաղաւարս, ի վայրի դալարւոջ.եւ այլն։

Խորան՝ զոր բնակեցոյց (այսինքն եհար) ի մէջ մարդկան։ Բնակեցուցի զանուն իմ անդ։ Զփառս իմ ի հող բնակեսցուսցէ. եւ այլն։

Բնակեցուցանէր ի նմա բազում սպառազէնս. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Բնակեցուսցէ ի յաւիտենից յարկսն. (Փարպ.։)

Զերրորդութեանն սրբոյ ի նոսա կոչեալ բնակեցուցանէ զօրութիւնն. (Յհ. իմ. պաւլ.։)

Յաչաղանքն նախանձու յառաքինութենէ մեկուսի բնակեցուցեալ է. կր. այսինքն հեռի է. (Փիլ. բագն.։)

Եւ որպէս οἱκίζω . յորմէ οἵκισμα Բնակութիւն առնել զտեղի ինչ. հիմնել.

Ռոմոս եւ Ռոմիղոս զքաղաքն բնակեցուցանէին, եւ ի մօրն անուն կոչէին։ Թեբայեցիք զկրինէ բնակեցուցին, եւ էր բնակեցուցիչ բատտոս. (Եւս. քր.։)

Եռակի զսպպայսն բաժանելով՝ երիս քաղաքս բնակեցուցանել։ Այլ է ճշմարտապէս օրինադրութիւն, եւ բնակեցուցանելն զքաղաքսն՝ ամենեցուն կատարելագունից առաքինութեամբ տրանց. (Պղատ. օրին. ՟Ա. ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես բնակեցուցանեմ
դու բնակեցուցանես
նա բնակեցուցանէ
մեք բնակեցուցանեմք
դուք բնակեցուցանէք
նոքա բնակեցուցանեն
Imparfait
ես բնակեցուցանեի
դու բնակեցուցանեիր
նա բնակեցուցանէր
մեք բնակեցուցանեաք
դուք բնակեցուցանեիք
նոքա բնակեցուցանեին
Aoriste
ես բնակեցուցի
դու բնակեցուցեր
նա բնակեցոյց
մեք բնակեցուցաք
դուք բնակեցուցէք
նոքա բնակեցուցին
Subjonctif
Présent
ես բնակեցուցանիցեմ
դու բնակեցուցանիցես
նա բնակեցուցանիցէ
մեք բնակեցուցանիցեմք
դուք բնակեցուցանիցէք
նոքա բնակեցուցանիցեն
Aoriste
ես բնակեցուցից
դու բնակեցուսցես
նա բնակեցուսցէ
մեք բնակեցուսցուք
դուք բնակեցուսցջիք
նոքա բնակեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ բնակեցուցաներ
դուք մի՛ բնակեցուցանէք
Impératif
դու բնակեցո՛
դուք բնակեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու բնակեցուցանիջիր
դուք բնակեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու բնակեցուսջի՛ր
դուք բնակեցուսջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Փոխաբնակեցուցանեմ, ուցի

Voir tout