s.

bellow, roar;
sound.

s.

Ձայն կենդանեաց, եւ արուեստական գործեաց.

Առանց սիրոյ՝ հնչումն է պղնձոյ, եւ բնչումն սրնգի. (Գր. տղ. թղթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բնչումն բնչմունք
accusatif բնչումն բնչմունս
génitif բնչման բնչմանց
locatif բնչման բնչմունս
datif բնչման բնչմանց
ablatif բնչմանէ բնչմանց
instrumental բնչմամբ բնչմամբք