s.

Լրումն. կատարումն անթերի.

Քառասուն եւ ութն բովանդակումն պահոց ի պահս. (Արշ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բովանդակումն բովանդակմունք
accusatif բովանդակումն բովանդակմունս
génitif բովանդակման բովանդակմանց
locatif բովանդակման բովանդակմունս
datif բովանդակման բովանդակմանց
ablatif բովանդակմանէ բովանդակմանց
instrumental բովանդակմամբ բովանդակմամբք