s.

furnace, forge, ooppel;
mine;
chimney, stove;
grief, affliction;
heat, ardour.

s.

ԲՈՎ ԲՈՎՔ. κάμινος caminus, fornax Հնոց՝ ուր հալեն զհրահալելիս. փուռն, հալոց, քուրայ. օճագ, ֆուռուն.

Որպէս փորձի ի բովս արծաթ եւ ոսկի, նոյնպէս ընտրէ զսիրտ Աստուած. (Առակ. ՟Ժ՟Է. 3։)

Զոր օրինակ ձուլեսցի արծաթ ի մէջ բովոց (կամ բովուց), այնպէս ձուլեսջիք ի միջին դորա։ Յորժամ ելանէ նա ի բովէ անտի հրոյն. (Եփր. համաբ.։)

Այն ինչ ելեալ իցէ ի բովոյ, եւ փայլիցէ. (Ոսկ. ես.։)

Յետ առաջին բովացն ... Իբրեւ բովովք ոմամբք զոգին պայծառացուցանել. (Նիւս. երգ.։)

Կամ χωνευτήριον conflatorium, fornax fusoris Վառարան եւ անօթ հալելոյ եւ ձուլելոյ. որ եւ տիրապէս Հալոց, Բութակ, Քուրայ.

Իբրեւ զոսկի ի բովս քննեաց զնոսա. (Իմ. ՟Գ. 6։)

Եւ կշռեցին զվարձս իմ երեսուն արծաթի. եւ ասէ ցիս տէր. ա՛րկ դու զայդ ի բովս, եւ քննեա՛թէ փո՞րձ իցէ ... եւ արկի ի տուն տեառն ի բովս. (Զաք. ՟Ժ՟Ա. 13։)

Եւ χωνεία conflatra, fusio Հալումն, ձուլումն ի բովս.

Չափաւոր բովք սրբեն զարծաթ. իսկ առաւելն կորուսանէ զնիւթն. (Նեղոս.։)

ԲՈՎ, ԲՈՎՔ. նմանութեամբ.

Բով է նա մեզ ի քննութիւն՞ Եփր. (համաբ.։)

Բով փորձական։ Ի մաքուր բովն քո դրոշմի. (ՃՃ.։)

Բով էր նմա եւ փորձանքն։ Մի բով չարչարանաց տեառն բաւական եղեւ ի սրբել. (Վրդն. ծն. եւ Վրդն. երգ.։)

Արկցուք զնոսա ի բովն Քրիստոսի, եւ նովաւ փորձեսցուք զընտրութիւնն. (Լմբ. ատ.։)

Ի բովսն փորձութեան կացուցանէր։ Նախ զանձինս փորձեցին, եւ ապա եղեն բովք բոլոր աշխարհի։ Արկանել ի բովս խրատու, կամ վարդապետութեան. (Ագաթ.։ Կորիւն.։)

Մաքրել յարեգակնայինն բովս. (Մագ. ՟Հ՟Բ։)

ԲՈՎ, ԲՈՎՔ. որպէս Անօթ հրոյ. կրակարան. բուրվառ. եւ Կրակ.

Բառնայր զբով կրակին, որով զխունկն բուրացուցանէին. (Ասող. ՟Գ. 29։)

Ո՞րքան գեհեն, եւ բովք հրաբորբոք տեղալ ունին զանձամբ իմով. (Բենիկ.։)

ԲՈՎՔ. μέταλλον metallum, ut metalli fodina Մետաղք, տեղի մետաղաց. հանք. իբր վառարան՝ ուր ընդ երկրաւ գոյանան հրահալելիք զօրութեամբ արեգական. մատէն.

Թափեցին ի նոցանէ զբովսն, ուստի ոսկին եւ արծաթն հատանի. (՟Ա. Մակ. ՟Ը. 3։ եւ Խոր. ՟Բ. 2։)

Այն՝ որ արծաթոյն բովքն են եւ ոսկւոյ, երկրի (այսինքն հողոյ) է վատթարագոյն մասն. (Փիլ. նխ. ՟բ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անբովանդակ

Անբովանդակելի

Անբովանդակութիւն, ութեան

Բովանդակ

Բովանդակապէս

Բովանդակեմ, եցի

Բովանդակութիւն, ութեան

Բովեմ, եցի

Բովիճայք

Բովհրեմ, եցի

Բովք

Խմբովին

Յերոբովամ, մայ

Նաբովթ, թայ

Ռոբովամ, մայ

Voir tout