vn.

to be or become leprous or scurvy.

չ.

ԲՈՐՈՏԱՆԱՄ ԲՈՐՈՏԻՄ λεπρῶμαι lepra afficior Բորոտ լինել. ախտանալ զբորոտութիւն.

Նստաւ ի տան իւրում բորոտացեալ. (Եփր. մնաց.։)

Եւ այրն հզօր զօրութեամբ էր, եւ բորոտեալ իբրեւզձիւն։ Եւ ահա Մարիամ բորոտեալ էր իբրեւ զձիւն։ Եւ ահա բորոտեալ էր ճակատն նորա.եւ այլն։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես բորոտանամ
դու բորոտանաս
նա բորոտանայ
մեք բորոտանամք
դուք բորոտանայք
նոքա բորոտանան
Imparfait
ես բորոտանայի
դու բորոտանայիր
նա բորոտանայր
մեք բորոտանայաք
դուք բորոտանայիք
նոքա բորոտանային
Aoriste
ես բորոտացայ
դու բորոտացար
նա բորոտացաւ
մեք բորոտացաք
դուք բորոտացայք
նոքա բորոտացան
Subjonctif
Présent
ես բորոտանայցեմ
դու բորոտանայցես
նա բորոտանայցէ
մեք բորոտանայցեմք
դուք բորոտանայցէք
նոքա բորոտանայցեն
Aoriste
ես բորոտացայց
դու բորոտասցիս
նա բորոտասցի
մեք բորոտասցուք
դուք բորոտասջիք
նոքա բորոտասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ բորոտանար
դուք մի՛ բորոտանայք
Impératif
դու բորոտացի՛ր
դուք բորոտացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու բորոտասջի՛ր
դուք բորոտասջի՛ք