Խմբեալ ի մէջ բոցոյ շուրջ պատելոյ. պարարեալ ի բոցոյ հնոցին.

Եւ զբոցախմբեցելոց ... զերից մանկանցն զօրհներգութեան երգան. (Մովս. քերթ. կամ Խոր. եկեղ.։)