s.

cure, recovery of health;
treatment, dressing of some disease or wound;
medicament, remedy.

s.

Բջշկելն, եւ բժշկիլն. ազատութիւն.

Գիտացեալ զախտի պատճառսն՝ հնարին այնուհետեւ առ բուժումն. (Նանայ.։)

Ի քէն է բուժումն ախտից. (Վանակ.։)

Նոյն իշխանութիւն՝ որ զբուժումն ախտից գործէ, ե՛ւ զմեղսն հալածէ. (Կիւրղ. ղկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բուժումն բուժմունք
accusatif բուժումն բուժմունս
génitif բուժման բուժմանց
locatif բուժման բուժմունս
datif բուժման բուժմանց
ablatif բուժմանէ բուժմանց
instrumental բուժմամբ բուժմամբք