s.

small nest.

s.

καλιά nidus, cavea Փոքրիկ կամ աղքատ բոյն.

Ծիծառն յորժամ զտառապանաց բունիկն կամիցի շինել. (Վեցօր. ՟Ը։)

Ծիծառն զիւր վարանից բունիկն յարդարէ. (Լաստ. ՟Ժ՟Ը։)