s.

wool.

s.

ἕριον lana Ասր. գեղմն. գզաթ. թաւ մազ.

Առեալ զարիւն՝ ջրով եւ բրդով սրսկեաց. (Եբր. ՟Թ. 19։)

Դի՛ր զհին կապերտսդ եւ զբուրդսդ (կամ զբուրդդ) ընդ անթովք. (Երեմ. ՟Լ՟Ը. 12։)

Որպէս զբուրդ պարզեալ ի սանդրէ՝ յստակեցի. (Ոսկ. գծ.։)