vn.

cf. Բնչեմ.

ԲՉԵԼ կամ ԲՋԵԼ. cf. ԲՆՋԵԼ, ԲԱՌԱՉԵԼ. μυκάω mugio

Երինջքն առ գութ որթուցն խանդաղատեալ բչիցեն գոչիցեն. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 6։)

Եւ եկն կովն բջելով եւ քրտալով. (Վրդն. պտմ.։)