ԲՉԻՒՆ որ եւ ԲՉՈՒՄՆ. cf. ԲՆՉՈՒՄՆ, եւ ԲԱՌԱՉ.

Բչիւն երնջոց, եւ որթուցն իւրեանց. (Եփր. թագ.։)

Գազանացն եւ էրէոցն զգոչումն եւ զբչումն արտաբերելով. (Սհկ. կթ. արմաւ.։)