vn.

to become rude, rough, gross or uncivil;
to thicken.

չ.

σκληρύνομαι duresco, ξηραίνομαι areo, aresco, τυλοῦμαι calleo, πήγνωμαι pangor, algeo Բիրտ լինել իրաց, այսինքն խիստ եւ պինդ կամ կարծր՝ որպէս բիր կամ փայտ. խստանալ. կոշտանալ. պնդանալ. պաղիլ. չորանալ. քոս կապել. պնտանալ, պինտնալ, կարծրնալ, սառիլ, փատ կտրիլ.

Բրտացան նոքա, եւ եղեն իբրեւ զփայտ չորացեալ. (Ողբ. ՟Դ. 8։)

Գաւազանն Մովսեսի բրտացեալ. (Կոչ. ՟Ժ՟Բ։)

Ի ցնցոտիս զոք տեսանէիր, եւ ի ցրտոյ բրտացեալ։ Աչքն ի տքնութենէն բրտանան. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 25։ ՟Գ. 8։)

Ի տօթոյն տապանայ, եւ ի ցրտոյն բրտանայ. (Մանդ. ՟Ը։)

Յորժամ մորթն բրտասցի (օձին), մերկանայ զմորթն (զխորխն). (Եփր. քրզ.։)

Ձեռք իւրեանց բրտացեալ են ի հանապազորդ գործոյ անտի. (Եւս. պտմ. ՟Գ. 20։)

Բրտացեալ էին ձեռք եւ ոտք մարդադէմ գազանացն. (Լաստ. ՟Ժ՟Ը։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես բրտանամ
դու բրտանաս
նա բրտանայ
մեք բրտանամք
դուք բրտանայք
նոքա բրտանան
Imparfait
ես բրտանայի
դու բրտանայիր
նա բրտանայր
մեք բրտանայաք
դուք բրտանայիք
նոքա բրտանային
Aoriste
ես բրտացայ
դու բրտացար
նա բրտացաւ
մեք բրտացաք
դուք բրտացայք
նոքա բրտացան
Subjonctif
Présent
ես բրտանայցեմ
դու բրտանայցես
նա բրտանայցէ
մեք բրտանայցեմք
դուք բրտանայցէք
նոքա բրտանայցեն
Aoriste
ես բրտացայց
դու բրտասցիս
նա բրտասցի
մեք բրտասցուք
դուք բրտասջիք
նոքա բրտասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ բրտանար
դուք մի՛ բրտանայք
Impératif
դու բրտացի՛ր
դուք բրտացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու բրտասջի՛ր
դուք բրտասջի՛ք