pl. s.

throne;
high canopy, arm-chair;
state-bed, palanquin.

s.

θρόνος thronus Գահ, իբր Աթոռ արքունի, իշխանական, եպիսկոպոսական, եւս առաւել աստուածական. թախտ, մէսնէտ, կեահ.

Գահոյքն բազմոց է թագաւորի, ուր երբեմն հանգչի՝ զգլուղն դնելով. քանզի սնարից յիշատակումն առնէ ի գահոյսն սողոմոնի. եւ երբեմն նստի յաթոռ դատաւոր արդարութեան. (Վրդն. երգ.։)

Յարուցեալ (աբգարու) ի գահոյիցն. (Խոր. ՟Բ. 30։)

Զթագաւորական գահոյսն. եւ այլն. (Յհ. իմ. երեւ.։)

Արքայական կամ կայսերական գահոյից։ Բազմեալ (եպիսկոպոսն) ի գահոյս, եւն։ Բարձրեալ ահաւոր բազմեցաւ նստաւ ի գերունակն գահոյս. (Նար.։)

Արկաւ ապա յայս տաճար գահոյք այ. (Լմբ. ատ.։)

Ի յերկրի տեսանէին յաւանակի գահոյս արկեալ, նստեալ ի վերայ. (Գանձրն.։)

Եւ κλίνη lectum Գահաւորակ. տախտ. անկողին. մահիճք. մահճակալ. սրսկապան. տէօշէկ, քիրէվէտ, ճիպինլիք.

Առ գահոյս մեր հովանաւոր. (Երգ. ՟Ա. 15։)

Երիզապատ պնդեցի զգահոյս իմ. (Առակ. ՟Է. 16։)

Մտանիցեն (գորտք) ... ի գահոյս քո. (Ել. ՟Ը. 3։)

Գահոյք նորա՝ գահոյք երկաթիք. (Օր. ՟Գ. 11։)

Եւ φορεῖον feretrum, ferculum, lectica Բառնալիք. դեսպակ. պատգարակ. թախտիրէվան, թէճկէրէ.

Դագաղքն էին ոսկեղէնք, գահոյք եւ անկողինք բեհեզեայ ... եւ զգահոյիւքն շուրջ որդիքն. (Խոր. ՟Բ. 57։)

Եւ մեռաւ ասա, եւ թաղեցաւ ի գահոյս լիախնկեայս. (Եփր. մնաց.։)