vp.

to become French, frenchified.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես գաղղիանամ
դու գաղղիանաս
նա գաղղիանայ
մեք գաղղիանամք
դուք գաղղիանայք
նոքա գաղղիանան
Imparfait
ես գաղղիանայի
դու գաղղիանայիր
նա գաղղիանայր
մեք գաղղիանայաք
դուք գաղղիանայիք
նոքա գաղղիանային
Aoriste
ես գաղղիացայ
դու գաղղիացար
նա գաղղիացաւ
մեք գաղղիացաք
դուք գաղղիացայք
նոքա գաղղիացան
Subjonctif
Présent
ես գաղղիանայցեմ
դու գաղղիանայցես
նա գաղղիանայցէ
մեք գաղղիանայցեմք
դուք գաղղիանայցէք
նոքա գաղղիանայցեն
Aoriste
ես գաղղիացայց
դու գաղղիասցիս
նա գաղղիասցի
մեք գաղղիասցուք
դուք գաղղիասջիք
նոքա գաղղիասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գաղղիանար
դուք մի՛ գաղղիանայք
Impératif
դու գաղղիացի՛ր
դուք գաղղիացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու գաղղիասջի՛ր
դուք գաղղիասջի՛ք