adj.

scandalous, who causes scandal.

adj.

Որ գայթագղեցուցանէ

Է զի ի գայթագղեցուցչէն գթել լինի, է զի ի գայթագղեցելոյն գայթագղելն հանդիպի. (Բրս. հց.։)

Խլել զմեղսն գայթակղեցուցիչս յանձանց մերոց. (Ագաթ.։)

Գայթակղեցուցիչ որոգայթ. (Լմբ. սղ.։)

Ոչ գայթագղեցուցին զնա կանայք պղծալիցք գայթագղեցուցիչք. (Եփր. ծն.։)

Լուաւ հայրապետն զբանս գայթակղեցուցչացն՝ զհրապուրականս. (Տօնակ.։)