s.

lance.

s.

γαῖσον Gaesum եբր. գիտօն. Գեղարդն. նիզակ. տէգ. աշտեայ. մըզրագ, խըշտ.

Ձգեա զձեռն քո գայիսոնաւդ ... եւ ձգեաց յեսու զգայիսոնն եւ զձեռս իւր ի վերայ քաղաքին. (Յես. ՟Ը. 18. 26։)

Գայիսոն գեղարդնն է. (Կիւրղ. յես.։)

Ունէր զգայիսոնն, որ է նիզակն, ի ձեռին. (Շ. բարձր.։)

Վահանաւ եւ գայիսոնաւ. (Մագ. ՟Ձ՟Ա։)

Գայիսոն նորոգ կառուցեր։ Գայիսոնն ընտիր հզօրին կամաց. (Նար. խչ. եւ Նար. մծբ.։)