adj.

made of pebble or flint.

adj.

ἁκρότομος Սայրասուր, կամ ի գայլախազ վիմէ հատեալ.

Սուրս քարեղէնս գայլախազեայս. (Յես. ՟Ե. 3։)

Արար յեսու նաւեայ դանակս գայլախազեայ. (Եղիշ. յես.։)

Ի ձեռն գայլախազին զարտաքին անդամս նոցա դրոշմէր, զի սիրտք նոցա գայլախազեայ՝ կակղասցին. (Եփր. յես.։)

Գայլախաղեայ սուրք ի պահեստ առեալք. (Անյաղթ հց. իմ.։)