s.

wolf;
— մատակ, she-wolf;
կորիւն —ոյ, wolfs cub;
ցնկնիլ —ոյ, to whelp;
առնալ —ոյ, to howl.

s.

λύκος Lupus Գազան պատառօղ՝ նման շան, յափշտակիչ գառանց եւ ոչխարաց. գալ, կալ. գուրտ, զէյպ, կիւրք, գըլլէվպ, քելեք, քէլիւք.

Բենիամին գայլ յափշտակօղ։ Գայլք եւ գառինք ի միասին ճարակեսցին։ Իբրեւ զոչխարս ի մէջ գայլոց.եւ այլն։

Գայլք արաբացւոց. այսինքն արագընթաց. (Ամբ. Ա. 8։ Սոփ. գ. 4.) որ եւ ՔԱՆԱՍԱՐ ԳԱՅԼ ասի։

Արբանեկութիւն գայլուն. (Խոր. Բ. 67։)

Յանխնայ փողոտեալ յապականիչ գայլուէն. (Վրք. ածաբ.։)

ԳԱՅԼ 2 (ի, իւ.) գ. κημός camus, hamus (լծ. կէմ, սանձ). եւ λύκος lupatum, freni genus asperrimum Իբր Գելոց, կամ ի նմանութէնէ գայլոյ սովելոյ՝ որ մնայ երբեմն բերանակապ անշարժ, Սանձ բերանոյ մարդոյն՝ երկաթեայ, փայտեղէն, կամ չուանեայ, կաշկանդիչ առ ի չկարելոյ այլ եւս փակել կամ բանալ զբերանն. քէլէփչէ, խավէլ.

Տարան զնա գայլ ի բերան։ Գայլ ի բերան հարին, եւ տարան. (Եզեկ. ԺԹ. 4 եւ 5։)

Արկանել գայլ ի բերան նորա. (Ագաթ.։ Իսկ Բ. Մակ. Զ. 18.)

Ածեալ գայլ ի բերան ստիպէին ուտել խոզենի. յն. բերանաբաց. ἁναχανῶν hians

ԳԱՅԼ 3 Անուն սրընթաց գետոյ յառաջին հայս։ (Ագաթ.։ Նիւս. ի Գր. սքանչ. եւ եւ այլն։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գայլ, ի, իւ

Գայլախազ, ից

Գայլախազեայ

Գայլակորիւն, րեան

Գայլանամ, ացայ

Գայլենի, նւոյ

Գայլիկոն, ի, աւ

Գայլխոտ, ոյ

Ծովագայլ, ոց

Մարդագայլ

Մռզգայլիմ, եցայ

Շնագայլ, ոյ

Voir tout