adj.

of barley, that is made of barley.

adj.

κρίθινος Hordaceus Որոյ նիւթն է գարի. գարիէ. արփատան, կէվի, կէվին.

Ալիւր գարեղէն. (Թուոց. ՟Է. 15։ Փիլ. ՟ժ. բան.։)

Նկանակ կամ նկան գարեղէն. (Դատ. ՟Է. 13։ ՟Դ. Թագ. ՟Դ. 42։ Եզեկ. ՟Դ. 12։ Յհ. ՟Զ. 9. 13։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գարեղէն գարեղէնք
accusatif գարեղէն գարեղէնս
génitif գարեղինի գարեղինաց
locatif գարեղինի գարեղէնս
datif գարեղինի գարեղինաց
ablatif գարեղինէ գարեղինաց
instrumental գարեղինաւ գարեղինաւք