s.

disgust;
abhorrence.

cf. ԶԶՈՒՈՒՄՆ. գանիլը.

Կենցաղոյս գարշումն, եւ ատելութիւն նորա օծութեան է ներգործութիւն. (Լմբ. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գարշումն գարշմունք
accusatif գարշումն գարշմունս
génitif գարշման գարշմանց
locatif գարշման գարշմունս
datif գարշման գարշմանց
ablatif գարշմանէ գարշմանց
instrumental գարշմամբ գարշմամբք