adj. s.

that strips sepulchres or the hurried dead.

adj.

τυμβωρύχος busta eruens, spoliator mortuorum, vespillator Որ կրկտէ եւ բրէ կամ բանայ զգերեզմանս ի կողոպտել զզարդս մեռելոց, որպէս գողն. կամ վասն ուտելոյ զգէշս, որպէս բորենի.

Լեռնախոյսք, գերեզմանակրկիտք. (Փարպ.։)

Գերեզմանակրկիտք, գանձահատք. (Ոսկ. յհ.։)

Մարդասպանաց, եւ գերեզմանակրկտաց (Ոսկ.մտթ.։ եւ Սկեւռ. աղ.։)

Գերեզմանակրկիտ բորէ. (Մագ. ՟Ժ՟Է։)