ԳԵՐԵՎԱՐ ԼԻՆԵԼ. ԳԵՐԵՎԱՐԻԼ. Ի գերութիւն վարիլ. գերիլ.

Որք գերեվարք լինին յանօրինաց. (Կանոն.։)

Տեսեալ զանամօթ եւ զլրբենի բարս մատնչին գերեվար եղեալ ի սէր ընդ արծաթոյն. (Զքր. կթ.։)

Գերէվարեալ էին ի թշնամւոյն բազումք. (Գէ. ես.։)