adj. s.

that makes prisoner, that leads into slavery, captivity, that takes captive.

s.

ԳԵՐԵՎԱՐ որ եւ ԳԵՐԷՎԱՐ, ԳԵՐԻՎԱՐ. αἱχμαλωτεύων, αἱχμαλωτεύσας

Վարօղ ի գերութիւն. (գերիչ. գերօղ.)

Եկին գերեվարք, եւ գերեցին զնոսա. (Յոբ. ՟Ա. 15։)

Եւ եղիցին գերիք՝ գերեվարք նոցա. (Ես. ՟Ժ՟Դ. 2։)

Եղեն ի հպարտութիւն գերեվարաց պատերազմողաց. (՟Դ. Թագ. ՟Ժ՟Թ. 25. (յն. իբր գերեվարութեանց)։)

Զգերելոցն եւ զգերեվարացն. (Վրդն. ծն.։)

ԳԵՐԵՎԱՐ ԼԻՆԵԼ. ԳԵՐԵՎԱՐԻԼ. Ի գերութիւն վարիլ. գերիլ.

Որք գերեվարք լինին յանօրինաց. (Կանոն.։)

Տեսեալ զանամօթ եւ զլրբենի բարս մատնչին գերեվար եղեալ ի սէր ընդ արծաթոյն. (Զքր. կթ.։)

Գերէվարեալ էին ի թշնամւոյն բազումք. (Գէ. ես.։)