s.

captive, slave, prisoner;
— վարիլ, to be prisoner;
— ունել, to keep prisoner;
— վարել, to bring captive.

adj.

αἱχμάλωτος captivus Կալանաւոր վտարանդեալ յօտարութիւն, կամ յափշտակեալ ի ստրկութիւն. որպէս եւ անասուն, եւ ինչք անկեալ ի ձեռս թշնամեաց, եւ մատնեալ ի տառապանս.

Գերի վարեցաւ եղբայրն իւր զովտ։ Մինչեւ յանդրանիկ գերւոյն (իգական)։ Որ էր գերի եկեալ յԵրուսաղէմէ։ Գերի գայցէ։ Քարոզել գերեաց զթողութիւն։ Զամենայն սպաս ցանկալիս նոցա զոսկւոյ եւ զարծաթոյ գերի առեալ բերիցէ յԵգիպտոս.եւ այլն։

Նմանութեամբ.

Լո՛յծ զկապ պարանոցի քոյ գերիդ դուստր Սիովնի. (Ես. ՟Ծ՟Բ. 2։)

Մի՛ լար գերի՝ բազմաց ողբալի։ Չարեացս գերի։ Առ չարութիւն գերւոյս՝ բարութիւն քո։ Առ ի քաւութիւն գերւոյս. (Նար.։)

Գերի վարէ զբանն. (Վրդն. ել.։)

s.

ԳԵՐԻ. գ. Խուրբ գրեաց. որ եւ ԳԵՐՈՒԹԻՒՆ ասի. եւ Գաղթականութիւն. ἁποικία demigratio

Դարձուցանել զամենայն գերի ի բաբելոնէ ի տեղիս յայս։ Թուղթ ի բաբելոն առ գերին. (Երեմ. ՟Ի՟Ը. 6։ ՟Ի՟Թ. 1։)

Նստուցանել զգերին հրէից ի քաղաքտի Շամիրամայ։ առաւել քան զարդոզեան գերին ածէ ի հայս. (Խոր. ՟Բ. 18. 50։)

ԳԵՐԻ ԱՌՆՈՒԼ, ՎԱՐԵԼ, ՏԱՆԵԼ. եւ այլն. cf. ԳԵՐԵԼ. որ եւ Ի ԳԵՐՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐԵԼ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գերիմ, եցայ

Գերիմաստ

Գերիմաց

Գերիչ

Դեգերիմ, եցայ

Մարդագերի

Voir tout