s.

hair, head of hair, long hanging hair.

s.

սանս. քեւս. պ. քէյուս, կիսու. κόμη, τρίχωμα, στρεπτός, πλόκαμος crines, cirrus, circinnis, caesaries Հերք երկայն. մազ երկայնեալ. վարսք. եւ Խոպոպիք.

Ոչ հիւսցին գէսք քո. (Եզեկ. ՟Ի՟Դ. 17։)

Ի գիսոց հերաց իւրոց. (Եսթ. ՟Ժ՟Դ. 2։)

Զգէսս արձակեալ. (՟Գ. Մակ. ՟Ա. 3։)

Գէսք փոխանակ զգեստու տուեալ են նմա. (՟Ա. Կոր. ՟Ժ՟Ա. 15։)

Պառաւն զգէսսն փետէր. (Փիլ. յովն.։)

Կալեալ զգիսոյ գլխոյ նորա. (Ճ. ՟Ա.։)

Մարդս մերկս՝ ծածկեալք գիսովք իւրեանց. (Վրք. հց. ՟Ը։)

Ա՛յլ շնորհք տեսանին ի սամփսոն ըստ թուոյ եօթներեակ գիսուց նորա. (Եղիշ. դտ.։)

Զաւելորդս ի գիսացն յապաւել. (Լմբ. պտրգ.։)

Զպատճառս գիսոյ կանանց ուսիք յառաքելոյ ... Ծածկեալ ունիցի զգլուխն գիսօք. (Սանահն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ախաւեղագէս

Աստիագէս, գեայ

Թաւագէս

Նարգէս, գիսի

Voir tout