vn.

Գթամ.

չ.

ԳԹԱՍԻՐԵԼ. Սիրով գթալ. խանդաղատիլ. գրգալ.

Որով գթասիրեալ երկնային հօրն. (Յհ. իմ. ատ.։)

Անտեսեսցե՞ս զգթասիրեալդ։ Գթասիրեալ ի ծնունդս նորոգս. (Նար. ՟Բ. ՟Լ՟Գ։)