vn.

cf. Գիջանամ.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես գիճանամ
դու գիճանաս
նա գիճանայ
մեք գիճանամք
դուք գիճանայք
նոքա գիճանան
Imparfait
ես գիճանայի
դու գիճանայիր
նա գիճանայր
մեք գիճանայաք
դուք գիճանայիք
նոքա գիճանային
Aoriste
ես գիճացայ
դու գիճացար
նա գիճացաւ
մեք գիճացաք
դուք գիճացայք
նոքա գիճացան
Subjonctif
Présent
ես գիճանայցեմ
դու գիճանայցես
նա գիճանայցէ
մեք գիճանայցեմք
դուք գիճանայցէք
նոքա գիճանայցեն
Aoriste
ես գիճացայց
դու գիճասցիս
նա գիճասցի
մեք գիճասցուք
դուք գիճասջիք
նոքա գիճասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գիճանար
դուք մի՛ գիճանայք
Impératif
դու գիճացի՛ր
դուք գիճացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու գիճասջի՛ր
դուք գիճասջի՛ք