va.

to tear, to devour;
— զմիմեանս, to tear each other, to tear one another to pieces.

ն.

διασπάω, διασπάσσω discerpo, dilacero, dilanio որ եւ ԳԻՇԵԼ. Գէշ գէշ պատառել. յօշատել. պատառոտել. բզըկտել.

Գայլք եղեալք զինքեան հօտս գիշատելոյ. (Խոր. ՟Գ. 68։)

Գիշատեալ ի թռչնոց. (Փարպ.։)

Մի՛ կեղեքեր զգիշատեալս. (Նար. ՟Ժ՟Է։)

Զժողովուրդսն գիշատեմ։ Գիշատի ի շանց։ Գիշատել դիւաց զմտացն բերան, կամ զբանական հոգին, եւ այլն. (Լմբ. պտրգ. եւ Լմբ. սղ.։)

Գիշատեալ էին կողք իւրեանց ի քարանց. (Ճ. ՟Ժ.։)