s.

ruled.

s.

χαρακτήρ character Գծագիր. նշան. կնիք. տիպ. օրինակ.

Գի՛ր զմատանին զգծած խաչի քո ի մատին աջոյ. (Փարպ.։)

Բանականին գծածք՝ ձայնից են նշանակք, եւ ձայնք՝ իմացմանց, իսկ իմացուածն՝ իրին. (Տօնակ.։)

Եւ են ոմանք գծածք եղականք, եւ ի վերայ բազմաց ասացեալք, հի՛բար, տոհմ, պար, ամբոխ. (Թր. քեր.։)