cf. ԳՄԲԵԹԱՐԴ.

Զիա՞րդ ջուրն կացցէ ի վերայ գմբեթայարդ գլխոյն երկնց։ Տեսանեմք ի բաղանիսս, զի ի ներքս փորուածն գմբեթայարդ է. (Վեցօր. ՟Գ։)

Եկեղեցին չքնաղ կմբէթայարդ. (Ուռպ.։)