adj.

cf. Գմբեթաձեւ.

adj.

Որոյ յարկն կամ ծածկոյթն է գմբեթ. գմբեթաձեւ.

Կամար երկնանման գմբեթայարկ։ Պայծառ եկեղեցի գմբեթայարկ. (Ուռպ.։)

Գմբեթայարկ խորան. (Ոսկիփոր.։)