vn.

to be created, to exist;
to be formed, produced;
to grow rich.

չ.

Իբր Գոյանալ.

Ի ծովէ գոյաւորեալ (լորամարգին). (Վրդն. ել.։)

ԳՈՅԱՒՈՐԻԼ. իբր Մեծանալ ընչիւք.

ՈՐք միանգամ գոյաւորեալք ընչեղութեամբն յղփանան. (Պիտ.։)