prep.

as, like;

adv.

so, thus, in this manner.

s.

χρόα, χρῶμα color Զգալի որակ մարմնոյ՝ երեւելի աչաց ի ձեռն լուսոյ. երանգ. երփն. եւ Ներկ. եւ Գունագոյն իրք. գուն. կիուն, կէօն, կիւնէ, կէօնէ, րէնկ.

Կարմրացոյց սնգուրաւ զգոյն նորա։ Պատկեր մեքենագործ պէսպէս գունիք. (Իմ. ԺԳ. 14։ ԺԵ. 4։)

Գոյն երեսաց. (Բ. Մակ. Գ. 16։)

Օտարացաւ նա նոցա վասն գունոց ճշմարիտ գեղոյ նորա. զի նոքօք փայլէր նա իբրու անհատ գեղով. (Եփր. համաբ.։)

Պահողի պարկեշտ գոյն. (Բրս. պհ.։)

Գունովք դիմաց։ Առանց գունից. (Փիլ.։)

Յաղագս գունիցն։ Շիկատեսակ գունիւ. (Պղատ. տիմ.։)

Ըստ խոզին գունոյ. (Եւս. քր. Ա։)

Հիւանդն ի գունոյն յայտ է. (Նեղոս.։)

Ոչ եղիցի գոյն ի գունի. (Կիւրղ. գանձ.։)

Ի պէսպէս քարանց եւ ի գունից զարդարեալս։ Մթերս զգեստուց եւ պէսպէս գունից. (Խոր. Ա. 15. եւ 23։)

Ծաղկաբոյս կամ բազմափայլ գոյնս։ Գոյնս ազգի ազգիս։ Կարմրատեսիլ գունոց։ Սպիտակափայլ կամ ամպեղէն գունով. (Փարպ.։)

Սեւութիւն գունոյն։ Ի տգեղ գունոյն։ Գունովք երանգաց։ Ի գոյն արեան որակի. (Նար.։)

Փոփոխին ի գունէն. (Լմբ. սղ.։)

Ի ծնէ կոյրք ոչ կարեն յաղագս գունից (տպ. գունոց) շարաբանել. վասն զի եւ ոչ գիտեն ի բնութենէ զգոյնս. (Սահմ. Ա։ Իսկ Օր. ԻԸ. 12.)

Հարցէ զքեզ տէր ջերմամբ, եւ խորշակաւ, եւ գունով. իմա՛ դեղնութիւն, դալուկն. յն. օ՛խրա, ուր գոյն ասի խրօ՛ա։

ԳՈՅՆ 2 նխ. կամ մ. որ եւ ՀԱՆԳՈՅՆ, ԳՈՒՆԱԿ. Պէս. իբր. ըստ. նմա. ըստ օրինակի, որգոն. որկէն. (սանս. կունա, որպիսութիւն, լաւութիւն).

Գրէ կամ վիպագրէ կամ ասէ զայս գոյն օրինակ, զայս գոյն օրինակի. (Եւս. քր. Ա.) յն. τὸν τρόπον τοῦτον hoc modo, οὔτω ita, sic

Գոյն նման ասէք հօր զորդի. յն. լոկ ὀμοῖος similis նման. (Կիւրղ. գանձ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ախմարագոյն, գունի, ից

Աղօտագոյն

Ամպագոյն

Ամրագոյն

Այլագոյն

Այլազգագոյն

Այսգոյն, ունի, ից

Անալոցագոյն

Անասնագոյն

Անարիագոյն

Անբամագոյն

Անգոյն

Անդրագոյն

Անհանճարագոյն

Անհնարագոյն

Անմատգոյն

Անմարդագոյն

Անյայտագոյն

Անյուսագոյն

Անպարտագոյն

Voir tout