s.

colour;
complexion, ornament;
tint, dye;
jaundice;
թափել, հատանել or բառնալ զ—, to discolour.

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ախմարագոյն, գունի, ից

Աղօտագոյն

Ամպագոյն

Ամրագոյն

Այլագոյն

Այլազգագոյն

Այսգոյն, ունի, ից

Անալոցագոյն

Անասնագոյն

Անարիագոյն

Անբամագոյն

Անգոյն

Անդրագոյն

Անհանճարագոյն

Անհնարագոյն

Անմատգոյն

Անմարդագոյն

Անյայտագոյն

Անյուսագոյն

Անպարտագոյն

Voir tout