adv.

God preserve us from it, God forbid;
take care.

ԳՈ՛ՅՇ կամ ԳՈՒ՛Շ. ԳՈ՛ՅՇ ԹԷ. ԳՈ՛ՅՇ ՈՒՐԵՔ. մ. Ի ձայնէս Գուցէ, եւ արմատ բառիս Զգոյշ. իբր՝ Գուցէ թէ. մի՛ գուցէ. մի՛ արդեօք ուրեք երբեք. զգուշալի՝ զի մի՛. չըլլայ թէ, վախեմ որ, եա՛ յանկարծ.

Գո՛յշ յաղթէ եւ դառնայ վաղիւ. (Եփր. թագ.։)

Գո՛յշ թէ ամենեքին մեռանիցիմք. (Մծբ. ՟Ժ՟Ը։)

Խափան եւս առնէին մեզ, զի ընդ հեթանոսս մի՛ խօսեսցուք զբանն աստուծոյ, թէ գոյշ ուրեք (կամ ւորեայք) ապրեսցին. (Եփր. ՟ա. թես.։)

Գու՛շ դնի իբր ըղձական, (Թր. քեր.) Իցէ՛ թէ, օ՛շ թէ. շփոթելով գրչաց ընդ Գուցէ թէ, որ է վարանական.

Գուշ՝ գուցէ լսի. ըստ այնմ, գուցէ մոլորիցիմք ի ճանապարհացն աստուծոյ. (Երզն. քեր.։)

(Ես. նչ.) որ յաւելու.

Այլք զ՝գո՛յշն, օ՛խ մեկնեցին։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անզգոյշ

Անզգոյշ, գուշի, ից

Գոյշ թէ

Գոյշ ուրեք

Զգոյշ, գուշի, ից

Voir tout