vn.

to have the scurf.

չ.

ԳՈՆՋԱՆԱԼ. Խեղանալ. գօսանալ. կամ Քոսոտիլ. բորոտիլ. ունել զկեղ ի գլուխ, եւ այլն.

Բորոտք, անդամալոյծք, գօսացեալք ... գոնջացեալք, եւ պատագրոսք. (Ագաթ.։)

Զգոնջացեալսն եւ զկաղսն հաւաքէր առ ինքն. (Ասող. ՟Գ. 8։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես գոնջանամ
դու գոնջանաս
նա գոնջանայ
մեք գոնջանամք
դուք գոնջանայք
նոքա գոնջանան
Imparfait
ես գոնջանայի
դու գոնջանայիր
նա գոնջանայր
մեք գոնջանայաք
դուք գոնջանայիք
նոքա գոնջանային
Aoriste
ես գոնջացայ
դու գոնջացար
նա գոնջացաւ
մեք գոնջացաք
դուք գոնջացայք
նոքա գոնջացան
Subjonctif
Présent
ես գոնջանայցեմ
դու գոնջանայցես
նա գոնջանայցէ
մեք գոնջանայցեմք
դուք գոնջանայցէք
նոքա գոնջանայցեն
Aoriste
ես գոնջացայց
դու գոնջասցիս
նա գոնջասցի
մեք գոնջասցուք
դուք գոնջասջիք
նոքա գոնջասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գոնջանար
դուք մի՛ գոնջանայք
Impératif
դու գոնջացի՛ր
դուք գոնջացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու գոնջասջի՛ր
դուք գոնջասջի՛ք