s.

scurf

s.

Խեղութիւն, կամ կնտութիւն կեղոյ.

Բորոտութիւն, պիսակութիւն, դիւահարութիւն, գոնջութիւն. (Կանոն.։)

ԳՈՆՋՈՒԹԻՒՆ

Ապարհութիւնք, եւ գոնջութիւնք՝ սորին են սակի. (Անյաղթ հց. իմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գոնջութիւն գոնջութիւնք
accusatif գոնջութիւն գոնջութիւնս
génitif գոնջութեան գոնջութեանց
locatif գոնջութեան գոնջութիւնս
datif գոնջութեան գոնջութեանց
ablatif գոնջութենէ գոնջութեանց
instrumental գոնջութեամբ գոնջութեամբք