va.

to sound, to cause to sound or resound.

ն.

ἡχέω sonare facio Տալ գոչել. հնչեցուցանել.

Խռովեմ զծով, եւ գոչեցուցանեմ զալիս նորա. (Ես. ՟Ծ՟Ա. 15։)

Հրամայէր զփողսն պղնձիս գոչեցուցանել. (Խոր. ՟Բ. 3։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես գոչեցուցանեմ
դու գոչեցուցանես
նա գոչեցուցանէ
մեք գոչեցուցանեմք
դուք գոչեցուցանէք
նոքա գոչեցուցանեն
Imparfait
ես գոչեցուցանեի
դու գոչեցուցանեիր
նա գոչեցուցանէր
մեք գոչեցուցանեաք
դուք գոչեցուցանեիք
նոքա գոչեցուցանեին
Aoriste
ես գոչեցուցի
դու գոչեցուցեր
նա գոչեցոյց
մեք գոչեցուցաք
դուք գոչեցուցէք
նոքա գոչեցուցին
Subjonctif
Présent
ես գոչեցուցանիցեմ
դու գոչեցուցանիցես
նա գոչեցուցանիցէ
մեք գոչեցուցանիցեմք
դուք գոչեցուցանիցէք
նոքա գոչեցուցանիցեն
Aoriste
ես գոչեցուցից
դու գոչեցուսցես
նա գոչեցուսցէ
մեք գոչեցուսցուք
դուք գոչեցուսցջիք
նոքա գոչեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գոչեցուցաներ
դուք մի՛ գոչեցուցանէք
Impératif
դու գոչեցո՛
դուք գոչեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու գոչեցուցանիջիր
դուք գոչեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու գոչեցուսջի՛ր
դուք գոչեցուսջի՛ք