s.

cf. Գոչիւն.

cf. ԳՈՉԻՒՆ.

Գոչումն արեան եղբօր քո բողոքէ առ իս յերկրէ. (Ծն. ՟Դ. 10։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գոչումն գոչմունք
accusatif գոչումն գոչմունս
génitif գոչման գոչմանց
locatif գոչման գոչմունս
datif գոչման գոչմանց
ablatif գոչմանէ գոչմանց
instrumental գոչմամբ գոչմամբք