vn.

to make a great noise, to be violently angry;
to assault, to attack;
to insult.

չ.

ἑχθρεύω, φιλονικέω, ἑγκαλέω contendo, altercor եւ այլն. Իբր Մռնչելով գրգռիլ ի մարտ. գոռոզանալ. խրոխտալ. խիզախել ի կռիւ. մարտնչիլ. մաքառել. ջանալ յաղթահարել, մեծաբանել. գոչել կենդանեաց եւ տարերաց.

Գոռային զօրքն. (՟Ա. Մակ. ՟Ժ՟Ա. 40։)

Գոռայր եւ հակառակէր ընդ արամազդայ զօրութեան։ Կռուոյ վասն նոցին իրաց գոռալոյ. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Գոռացեալ ընդ պարսից տէրութեան. (Ագաթ.։)

Ի գոռալն արտաշէսի ընդ պոնտացիս. (Խոր. ՟Բ. 8։)

Գոռալոյ (սատանայի) ընդ մարդոյն. (Եզնիկ.։)

Գոռոզանայր, եւ գոռալով հողմն հանէր ընդ չորս կողմանս երկրի. (Եղիշ. ՟Ա։ Պարծանօք իմն եւ գոռալով ասիցէ, թէ զոր ես սպանի։ Ո՛չ յախուռն ընդ ծերութեան ինչ գոռայցեմք. Ոսկ. մ. ՟Բ. 23։ Ոսկ. եբր. ՟Է։)

Գոռաց հպարտութեամբ (սենեքերիմ). (Գէ. ես.։)

Սրտմտական բարկութեամբ իբրեւ զհոսանս գետոց գոռալ. (Երզն. քեր.։)

Մռնչեն իբրեւ զառիւծ, գոռան որպէս վիշապ. (Վրդն. խրատ.։)

Արբեցողն գոռայ նման բուղայ զուարակի. (Ոսկիփոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացայ, ացի

Voix Active

Indicatif
Présent
ես գոռամ
դու գոռաս
նա գոռայ
մեք գոռամք
դուք գոռայք
նոքա գոռան
Imparfait
ես գոռայի
դու գոռայիր
նա գոռայր
մեք գոռայաք
դուք գոռայիք
նոքա գոռային
Aoriste
ես գոռացի
դու գոռացեր
նա գոռաց
մեք գոռացաք
դուք գոռացէք
նոքա գոռացին
Subjonctif
Présent
ես գոռայցեմ
դու գոռայցես
նա գոռայցէ
մեք գոռայցեմք
դուք գոռայցէք
նոքա գոռայցեն
Aoriste
ես գոռացից
դու գոռասցես
նա գոռասցէ
մեք գոռասցուք
դուք գոռասջիք
նոքա գոռասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գոռար
դուք մի՛ գոռայք
Impératif
դու գոռա՛
դուք գոռացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու գոռասջի՛ր
դուք գոռասջի՛ք