s.

wasp;
gad-fly;
horse-fly.

s.

ԳՈՌԵԽ կամ ԳՈՌԵՂ կամ ԳՈՌՈԽ, կամ ԳՈՌՈՂ. σφήξ vespa, crabro Ազգ վայրի մեղուաց. իշամեղու. բոռ. բալղինջ. ձիաստաց.

Զկծեցուցանէ զմեզ գոռեխով, մնով, եւ մկամբ. (Եզնիկ.։)

Գոռեղք եւ պիծակք, որք սովոր էին զխոզս վայրենիս ուտել. (Վրք. հց. ՟Ի։)

Մեղուք եւ գոռոխք. (Ճ. ՟Ա.։)

Պիծակք եւ գոռոխք. (Հ=Յ. մարտ. ՟Ի՟Գ.։)

Գոռողք եւ պիծակք. (անդ. յուլ. ՟Գ։)