s.

Գով, գովք. գովեստ. գովասանք. մետհ.

Նմա տալ իմաստասիրութեան գովանաց մրցանակ. (Պիտ.։)

Ճնշի եւ անիրաւն, յորժամ արդարութիւն գովանս կրէ. յն. գովի. (Փիլ. իմաստն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ապագովանք

Voir tout