s.

maker, worker.

adj.

δημιουργός, ποιητικός auctor, effector Գործօղ. գործիչ. հեղինակ. առիթ. պատճառ.

Ամբարհաւաճութիւն եւ բազում այլոց չարեաց գործակ է։ Գործակքն ցանկութեան՝ ոսկի, արծաթ, փառք, պատիւք։ Անպաճոյճն առ ի պէտս կերակրոց՝ առողջութեան է գործակ. (Փիլ. ՟ժ. բան. եւ Փիլ. այլաբ. եւ Փիլ. ել.։)

Սա առաւելապէս իմաստութեան է գործակ։ Կենցաղօգուտ լինելով՝ միշտ խաղաղութեան է գործակ. (Պիտ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գործակալ, աց

Գործակալութիւն, ութեան

Գործական, աց

Գործականապէս

Գործականեմ, եցի

Գործականութիւն, ութեան

Գործակատար, ի

Գործակից

Գործակցութիւն, ութեան

Կենագործակ

Ձեռագործական

Մետաղագործական

Ներգործական

Ներգործակից

Չարագործակից լինիմ

Ստեղծագործական

Voir tout