s.

manufactory.

s.

Որպէս թէ Տուն գործոյ. գործանաց, գործարան. քէրխանէ։ Բայց Գործատունք կոչին Հարցին՝ քանի մի տունք շարականի ի վերայ այնր, օրհնեցէ՛ք ամենայն գործք տեառն, եւ այլն։ Ի գիրս խոսր.։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գործատուն գործատունք
accusatif գործատուն գործատունս
génitif գործատան գործատանց
locatif գործատան գործատունս
datif գործատան գործատանց
ablatif գործատանէ գործատանց
instrumental գործատամբ գործատամբք