s.

negotiation, agency.

s.

Իբր Գործառնութիւն. եւ Առնելն գործարանաւ.

Գոչօղն (ձայն) նման է հոսման ի ձեռն բերանոյ եւ լեզուի ի բնական գործարարութեան լսելեօք յինքն պեղեալ. (Փիլ. լիւս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գործարարութիւն գործարարութիւնք
accusatif գործարարութիւն գործարարութիւնս
génitif գործարարութեան գործարարութեանց
locatif գործարարութեան գործարարութիւնս
datif գործարարութեան գործարարութեանց
ablatif գործարարութենէ գործարարութեանց
instrumental գործարարութեամբ գործարարութեամբք