s.

Իբր Գործի բարոյական.

Սատանայ առեալ գործիարան զօձն. (Մխ. ապար.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գործիարան գործիարանք
accusatif գործիարան գործիարանս
génitif գործիարանի գործիարանաց
locatif գործիարանի գործիարանս
datif գործիարանի գործիարանաց
ablatif գործիարանէ գործիարանաց
instrumental գործիարանաւ գործիարանաւք