vn.

to lament, to deplore.

κράζω clamo cf. ԳՈՒԺԵԼ, ըստ որում Կական եւ ճիչ բառնալ. Գուժալով ձայնիւ մեծաւ՝ լալով եւ սգալով. (Յայտ. ժը. 19։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացի

Voix Active

Indicatif
Présent
ես գուժամ
դու գուժաս
նա գուժայ
մեք գուժամք
դուք գուժայք
նոքա գուժան
Imparfait
ես գուժայի
դու գուժայիր
նա գուժայր
մեք գուժայաք
դուք գուժայիք
նոքա գուժային
Aoriste
ես գուժացի
դու գուժացեր
նա գուժաց
մեք գուժացաք
դուք գուժացէք
նոքա գուժացին
Subjonctif
Présent
ես գուժայցեմ
դու գուժայցես
նա գուժայցէ
մեք գուժայցեմք
դուք գուժայցէք
նոքա գուժայցեն
Aoriste
ես գուժացից
դու գուժասցես
նա գուժասցէ
մեք գուժասցուք
դուք գուժասջիք
նոքա գուժասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գուժար
դուք մի՛ գուժայք
Impératif
դու գուժա՛
դուք գուժացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու գուժասջի՛ր
դուք գուժասջի՛ք