vn.

to croak;
to gargle, to bubble.

չ.

ԳՌԳՌԱԼ. ռմկ. կռկռալ. Կարկաչել ագռաւու, եւ Գոռալ իմն աղեաց. կուռկուռ ընել.

Վասն գռգռալոյն՝ ագռաւ (ասեմք). (Յկ. ղրիմ.։)

Ցաւի սիրտն եւ փորն, եւ աղիքն գռգռայ. (Ոսկիփոր.։)