vn.

to become rude or clownish, to keep low company.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես գռեհկանամ
դու գռեհկանաս
նա գռեհկանայ
մեք գռեհկանամք
դուք գռեհկանայք
նոքա գռեհկանան
Imparfait
ես գռեհկանայի
դու գռեհկանայիր
նա գռեհկանայր
մեք գռեհկանայաք
դուք գռեհկանայիք
նոքա գռեհկանային
Aoriste
ես գռեհկացայ
դու գռեհկացար
նա գռեհկացաւ
մեք գռեհկացաք
դուք գռեհկացայք
նոքա գռեհկացան
Subjonctif
Présent
ես գռեհկանայցեմ
դու գռեհկանայցես
նա գռեհկանայցէ
մեք գռեհկանայցեմք
դուք գռեհկանայցէք
նոքա գռեհկանայցեն
Aoriste
ես գռեհկացայց
դու գռեհկասցիս
նա գռեհկասցի
մեք գռեհկասցուք
դուք գռեհկասջիք
նոքա գռեհկասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գռեհկանար
դուք մի՛ գռեհկանայք
Impératif
դու գռեհկացի՛ր
դուք գռեհկացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու գռեհկասջի՛ր
դուք գռեհկասջի՛ք